- OUDERS -

Startgroep op de Johannesschool

De Johannesschool heeft voor peuters een startgroep: In samenwerking met SKAR kunnen kinderen van 2 t/m 4 jaar terecht bij Het Speelrijk 3 voor twee of vier ochtenden in de week. Van maandag t/m donderdag zijn wij geopend.

In Het Speelrijk 3 werkt een leerkracht van de Johannesschool samen met een pedagogisch medewerker, er is plaats voor maximaal 16 kinderen. In Het Speelrijk 3 wordt op een speelse manier gewerkt aan het voorbereiden van kinderen op de basisschool.

Wanneer de kinderen ongeveer 3 jaar en 9 maanden zijn mogen ze één vrijdagmorgen in de twee weken meedraaien in groep 1/2. De leerkracht van Het Speelrijk 3 is dan aanwezig zodat de kinderen op een veilige manier kunnen wennen aan de basisschool.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een beleidsorgaan dat in overleg met het schoolbestuur en de schoolleiding mede vorm geeft aan het beleid van onze school. Leden voor de MR worden iedere twee jaar door ouders en leerkrachten gekozen. De MR is opgebouwd uit een gelijke verdeling van ouders en leerkrachten. De MR werkt in overleg met het schoolteam en bevordert naar vermogen toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerken in de school. De MR denkt, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan, bijvoorbeeld de begroting van school, het vakantierooster, passend onderwijs of het schoolgebouw.

Heeft u vragen aan de MR, neem gerust contact met ons op of schuif aan bij een vergadering. De data van de vergaderingen vindt u op de jaarkalender. De MR vergadering is openbaar en u kunt deze dus bijwonen .

Over welke zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht: 

 • onderwijskundige vernieuwingen of veranderingen (zoals de invoering van een les methode sociale vaardigheden);
 • besteding van geld en gebouwen (begroting);
 • formatieplan (daar waar dit onderwijskundige consequenties heeft);
 • personeelsbeleid;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 • het kiezen van lesmethoden voor de vakken.

Leden van de Medezeggenschapsraad (MR):

 • Carla Kaptein(leerkracht)
 • Martijn Hubert(leerkracht)
 • Hanneke Satter(ouder)
 • Karin van Zinderen(ouder)

Ouderraad (OR)

De ouderraad is een betrokken groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op de Johannesschool gevierd worden. De ouderraad vergadert regelmatig met de schoolleiding en leerkrachten.

De ouderraad helpt mee met onder andere het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Carnaval, Pasen en andere activiteiten die georganiseerd worden op school. Om deze activiteiten te kunnen financieren is er een ouderbijdrage nodig. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt van de kosten van de activiteiten, schoolreisje en het kamp van groep 8. Deze begroting wordt goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Dorine houdt de boekhouding bij van de ouderbijdrage.

De ouders kunnen zelf bepalen of zij deze vrijwillige ouderbijdrage willen voldoen. Een kind kan uiteraard alleen aan de activiteiten meedoen als de bijdrage door de ouders is voldaan. Wanneer de kosten een probleem vormen, kunt u contact opnemen met de directeur.

Voor ouders met een Gelrepas wordt de bijdrage vanuit de gemeente Arnhem voldaan (dit geldt niet voor het kamp van groep 8 – deze moet worden aangevraagd bij de Stichting Leergeld, formulieren hiervan zijn op school. 

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.