- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een beleidsorgaan dat in overleg met het schoolbestuur en de schoolleiding mede vorm geeft aan het beleid van onze school. Leden voor de MR worden iedere twee jaar door ouders en leerkrachten gekozen. De MR is opgebouwd uit een gelijke verdeling van ouders en leerkrachten. De MR werkt in overleg met het schoolteam en bevordert naar vermogen toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerken in de school. De MR denkt, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan, bijvoorbeeld de begroting van school, het vakantierooster, passend onderwijs of het schoolgebouw.

Heeft u vragen aan de MR, neem gerust contact met ons op of schuif aan bij een vergadering. De data van de vergaderingen vindt u op de jaarkalender. De MR vergadering is openbaar en u kunt deze dus bijwonen .

Over welke zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht: 

 • onderwijskundige vernieuwingen of veranderingen (zoals de invoering van een les methode sociale vaardigheden);
 • besteding van geld en gebouwen (begroting);
 • formatieplan (daar waar dit onderwijskundige consequenties heeft);
 • personeelsbeleid;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 • het kiezen van lesmethoden voor de vakken.


Leden van de Medezeggenschapsraad (MR):

 • Carla Kaptein(leerkracht)
 • Martijn Hubert(leerkracht)
 • Hanneke Satter(ouder)
 • Karin van Zinderen(ouder)

Ouderraad (OR)

De ouderraad is een betrokken groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op de Johannesschool gevierd worden. De ouderraad vergadert regelmatig met de schoolleiding en leerkrachten.

De ouderraad helpt mee met onder andere het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Carnaval, Pasen en andere activiteiten die georganiseerd worden op school. Om deze activiteiten te kunnen financieren is er een ouderbijdrage nodig. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt van de kosten van de activiteiten, schoolreisje en het kamp van groep 8. Deze begroting wordt goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Dorine houdt de boekhouding bij van de ouderbijdrage.

De ouders kunnen zelf bepalen of zij deze vrijwillige ouderbijdrage willen voldoen. Een kind kan uiteraard alleen aan de activiteiten meedoen als de bijdrage door de ouders is voldaan. Wanneer de kosten een probleem vormen, kunt u contact opnemen met de directeur.

Voor ouders met een Gelrepas wordt de bijdrage vanuit de gemeente Arnhem voldaan (dit geldt niet voor het kamp van groep 8 – deze moet worden aangevraagd bij de Stichting Leergeld, formulieren hiervan zijn op school.