Onze school

"Toekomstgericht, samen en succesvol!"

De Johannesschool

Toekomstgericht
Wij hebben als doel kinderen vaardigheden te leren die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen, waardoor zij succesvol deel uit kunnen maken van een 21e -eeuwse samenleving. Ons onderwijs is gericht op vernieuwing en eigentijds onderwijs. Wij integreren bewegend leren tijdens de lessen, omdat we geloven dat dit van positieve invloed is op het leren en de gezondheid in de toekomst.

Samen
Op de Johannesschool leren, vieren en ontdekken we samen. Eigen verantwoordelijkheid en doelgericht onderwijs staan centraal. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouders, kinderen en personeel. We zetten coöperatief leren in om samenwerking te bevorderen. We vinden het welbevinden van kinderen erg belangrijk.

Succesvol
Wij streven naar een vernieuwd en breed onderwijsaanbod, waarbij alle kinderen maximale kansen krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Wij creëren op de Johannesschool een rijke leeromgeving.
Ons onderwijs doet recht aan verschillen tussen leerlingen en zorgt ervoor dat iedereen kansen krijgt successen te ervaren. Elke dag een beetje beter. Wij stimuleren kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en streven ernaar dat het steeds meer de regie neemt over het eigen leren. 

SOP

Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. In dit profiel is te lezen op welke wijze wij als school de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra-ondersteuning wij hebben. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft.  

Academische Opleidingsschool

De Johannesschool is academische opleidingsschool. Wat betekent dat?
De term "Academische Opleidingsschool" heeft te maken met de nauwe samenwerking tussen onze school en het opleiden van studenten van de Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo). Studenten van de Pabo lopen gedurende hun opleiding stage op de basisscholen. Dit zijn eerstejaars, tweedejaars of derdejaars studenten, maar ook LIO-studenten. LIO studenten (leerkracht in opleiding) zijn studenten die in de laatste fase van de opleiding zitten en zich in deze fase ontwikkelen tot een startbekwame leerkracht.

De Johannesschool is een Academische Opleidingsschool. Het verschil met een gewone basisschool die ook leraren opleidt, is dat bij ons op school de studenten ook onderzoek doen. Op een Academische Opleidingsschool wordt schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek binnen de school met elkaar gecombineerd. Dit is een groot verschil met de scholen waar de studenten “gewoon” stage lopen. Alle studenten leveren op deze manier in nauwe samenwerking met het schoolteam een bijdrage aan de schoolontwikkeling .

Door het samen doen van onderzoek leren zowel de studenten als zittende leerkrachten van en met elkaar. Het doen van onderzoek door studenten en leerkrachten wordt begeleid door onze schoolopleider, Mirjam Versteegen en een (vak)docent van de opleiding. Zij is leerkracht, maar ook opgeleid om dit onderzoek van de studenten te begeleiden. Verder betekent het ook dat elke leerkracht op school is opgeleid om als mentor de student in de klas te kunnen begeleiden.

Als schoolteam is het zeer plezierig en leerzaam om een academische basisschool te zijn. Voor de kinderen op school betekent het dat hun leerkrachten steeds in ontwikkeling zijn en blijven. Pabo studenten nemen hun eigen expertise, nieuwe theorieën en ontwikkelingen mee in de praktijk. De onderzoeken die studenten en leerkrachten uitvoeren hebben als doel het onderwijs steeds meer af te stemmen op het kind. Bovendien zijn er meer handen in de groep waardoor kinderen nog meer ondersteund worden.

De Johannesschool staat ook geregistreerd als erkend leerbedrijf. Dat betekent dat wij ook studenten van de MBO opleiding tot bijvoorbeeld onderwijsassistent op onze school mogen begeleiden. 

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.